РЕЗУЛТАТИ ЕКОНОМСКИХ УБИЦА српске привреде у 2015. години

Резултати економских убица српске привреде у 2015. години: угрожена солвентност, нова задуживања, већи укупни губици и смањена запосленост.

На крају 2015. године привредну делатност у Републици Србији обављала су 126.262 привредна друштва, од којих је њих 95.378 Агенцији за привредне регистре доставило податке за статистичке и друге потребе.

Српска привреда је, током 2015. године остварила пословне приходе који износе 9.165.583 милиона динара и већи су за 3,3% него претходне године. Међутим, оно што је најважније јесте чињеница да су укупни губици привредних друштава исказани у висини од 3.476.370 милиона динара и већи су за 9,5% од прошлогишњих.

На крају 2015. године, привредна друштва су располагала са пословном имовином у вредности од 12.832.988 милиона динара, што је за 2,2% више него претходне године. Иако је инвестициона активност привредних друштава већим делом била усмерена на обезбеђивање ресурса за текуће пословање, услед чега је обртна имовина расла по годишњој стопи од 3,0% која је изнад стопе раста сталне имовине од скромнијих 1,8%, учешће сталне имовине у укупној имовини остало је готово непромењено у поређењу са претходном годином (59,6% наспрам 59,9%).

Српска привреда је, и у 2015. години, наставила своје пословање у већем обиму да финансира из позајмљених извора, тако да укупне обавезе привредних друштава износе 8.306.033 милиона динара, а капитал 6.069.475 милиона динара.

Међутим, иако је капитал растао нешто бржим темпом од раста укупног дуга (3,9% према 3,0%), сопствени извори финансирања су услед увећања губитака остали готово непромењени у односу на претходну годину и износе 4.506.264 милиона динара, тако да је рацио сопственог капитала у 2015. години благо смањен у поређењу са прошлогодишњим (са 35,7% на 35,2%), па је последично и задуженост домаће привреде, која је иначе била на високом нивоу, додатно повећана, што показује и степен укупне задужености који је порастао са 1,80 у 2014. години на 1,84 у 2015. години.

И поред нешто споријег темпа задуживања, нарушена солвентност домаће привреде испољена у протеклом периоду остала је њен пратилац и током 2015. године, а финансијску равнотежу реметила је и структура позајмљених извора финансирања према рочности, која и даље претеже на страну краткорочних дугова.

Упркос нешто бржем расту дугорочног позајмљеног капитала од краткорочних обавеза (4,3% наспрам 2,5%), у структури укупног дуга знатно мањи део (28,9%) чине дугорочне обавезе и резервисања са износом од 2.404.228 милиона динара, док је из краткорочних извора финансирано укупно 5.901.805 милиона динара имовине.

При томе, губици изнад висине капитала у износу од 1.542.520 милиона динара бележе интензивнији раст, по годишњој стопи од 14,0%. Кумулирање губитака неминовно је условило и даље увећање стопе изгубљеног капитала привредних друштава која је са 41,5% у претходној години порасла на 43,5% у 2015. години.

Анализом је такође обухваћено 485 јавних предузећа, која су пословала у Републици Србији у 2015. години, односно за 21 предузеће више у поређењу са претходном годином. Укупан број запослених у јавним предузећима је 115.113 радника, а повећање од 20.067 радника у односу на претходну годину треба сагледавати у контексту велике статусне промене коју је једно јавно предузеће имало током 2015. године, када му је припојено седам друштава са ограниченом одговорношћу, иначе великих система.

Шта мислите које је то предузеће? Па, наравно, ЕПС.
Број привредних друштава у Републици Србији, која су 2015. годину окончала у статусу стечаја или ликвидације од 5.098 друштава, већи је за 11,7% у односу на претходну годину. У поменутим друштвима било је запослено 9.996 радника, што је за 8,9% мање у поређењу са претходном годином.

Привредна друштва у стечају и ликвидацији на укупном нивоу завршила су 2015. годину са негативним нето финансијским резултатом од 38.869 милиона динара и за четвртину већим у односу на претходну годину. У том сегменту привреде преко половине привредних друштава, њих 2.773, пословало је са нето губитком, који укупно износи 42.335 милиона динара, тако да је износ тог губитка повећан за 19,1% у поређењу са претходном годином.

Свега 493 привредна друштва исказала су нето добитак, мањи за петину од прошлогодишњег, у износу од 3.466 милиона динара, динара, а њен највећи део (165.685 милиона динара) односи се на улагања у некретнине, постројења и опрему, што је за 44,0% више него претходне године. У истом периоду, дугорочни финансијски пласмани, порасли су за три петине и износе 61.746 милиона динара.

На крају 2015. године укупан губитак привредних друштава у стечају и ликвидацији повећан је за 42,0% у поређењу са претходном годином и износи 754.644 милиона динара. Како је темпо раста губитака поменутих друштава знатно изнад раста губитака целе привреде, то је и њихово учешће у губицима свих привредних друштава скочило са 16,7% у 2014. години на 21,7% у 2015. години.

Губици изнад висине капитала бележе још бржи раст (46,3%) и износе 468.445 милиона динара, а њихово учешће на нивоу привреде повећано је са 23,7% на 30,4%. Последично, привредна друштва у стечају и ликвидацији бележе и изузетно високу стопу изгубљеног капитала од 214,1%, која је знатно изнад прошлогодишње (200,3%).

 

 

ИЗВОР: danijelaruzicic.com