ПОПУСТИО ГМО ЛОБИ: Од сада ће морати да ставе ознаке, пазите, ово су ГМО слаткиши!

САД – Ком­па­ни­је „Ке­логс” и „Марс” по­че­ле су и зва­нич­но да обе­ле­жа­ва­ју про­из­во­де ко­ји са­др­же ге­не­тич­ки мо­ди­фи­ко­ва­не ор­га­ни­зме (ГМО). Но­ве де­кла­ра­ци­је већ су до­би­ли по­пу­лар­не чо­ко­лад­не бом­бо­ни­це „М енд М“, „ски­тлес“, „лај­фсеј­верс“ и жва­ке „ври­гли“, као и жи­та­ри­це про­из­во­ђа­ча „Ке­логс“.

Ова но­ви­на у де­кла­ри­са­њу и ве­ли­ки пре­о­крет на аме­рич­ком тр­жи­шту хра­не за­по­че­ти су због сту­па­ња на сна­гу за­ко­на у Вер­мон­ту, пр­вој аме­рич­кој са­ве­зној др­жа­ви ко­ја је 2014. го­ди­не про­пи­са­ла оба­ве­зно обе­ле­жа­ва­ње ГМ хра­не. Ка­ко је пре­нео „Фуд сеј­фти ма­га­зин”, а по­том и дру­ги свет­ски ме­ди­ји, ги­гант у про­из­вод­њи це­ре­а­ли­ја и кон­ди­тор­ских про­из­во­да од жи­та­ри­ца – „Ке­логс” по­ви­но­вао се но­вим про­пи­си­ма и на сво­јим про­из­во­ди­ма, ко­ји ће се у ма­ло­про­да­ји по­ја­ви­ти сре­ди­ном апри­ла, ис­та­као озна­ку „про­из­ве­де­но уз по­моћ ге­нет­ског ин­же­ње­рин­га” .

Ова мул­ти­на­ци­о­нал­на ком­па­ни­ја оти­шла је и ко­рак да­ље и са­оп­шти­ла да се на­да да ће ова прак­са у де­кла­ри­са­њу би­ти „ре­ше­ње на фе­де­рал­ном ни­воу”.

Пред­сед­ник ком­па­ни­је „Ке­логс” за Се­вер­ну Аме­ри­ку Пол Нор­ман ре­као је да они ду­бо­ко ве­ру­ју у тран­спа­рент­ност и у то да по­тро­ша­чи тре­ба да зна­ју ко­ји се са­стој­ци на­ла­зе у њи­хо­вој хра­ни и ко­је је по­ре­кло тих са­сто­ја­ка.

– На­ста­ви­ће­мо да под­сти­че­мо Кон­грес да до­не­се уни­форм­ни за­кон на фе­де­рал­ном ни­воу о обе­ле­жа­ва­њу ГМО на­мир­ни­ца, ка­ко би се из­бе­гао збу­њу­ју­ћи кон­гло­ме­рат за­ко­на ко­ји се ме­ња­ју од др­жа­ве до др­жа­ве – ре­као је Нор­ман. Исто­вре­ме­но, „Ке­логс” је пред­ста­вио но­ви веб сајт отво­рен за пи­та­ња ку­па­ца о ши­ро­ком спек­тру про­из­во­да ко­је ком­па­ни­ја ну­ди, укљу­чу­ју­ћи и она ве­за­на за то ко­ји од тих про­из­во­да са­др­же ГМ са­стој­ке.

„Марс”, ко­ји ина­че про­из­во­ди чо­ко­ла­ди­це „марс”, „сни­керс”, „мил­ки­веј”, „твикс”…, иза­шао је у исто вре­ме са не­што дру­га­чи­јим ти­пом озна­ке. На не­ким од слат­ки­ша (укљу­чу­ју­ћи и по­пу­лар­не „М енд М” бом­бо­ни­це чо­ко­лад­не и са ки­ки­ри­ки­јем, ко­је су про­из­ве­де­не за 75-го­ди­шњи­цу овог брен­да) би­ли су при­ну­ђе­ни да ис­так­ну оба­ве­ште­ње да су „де­ли­мич­но про­из­ве­де­ни ге­нет­ским ин­же­ње­рин­гом”. Ова­ква оба­ве­ште­ња већ се на­ла­зе на њи­хо­вој ам­ба­ла­жи и на про­из­во­ди­ма као што су бом­бо­ни­це „ски­тлес”, „лај­фсеј­верс” и жва­ка­ће гу­ме „ври­гли”.  Пре­ма на­во­ди­ма ком­па­ни­је„ Марс”, с об­зи­ром на обим­ност и ком­плек­сност лан­ца њи­хо­вих до­ба­вља­ча, ГМО де­кла­ра­ци­је ће би­ти по­сте­пе­но уве­де­не ши­ром САД.

Ова­ква из­не­над­на про­ме­на ре­то­ри­ке ве­ли­ких свет­ских про­из­во­ђа­ча хра­не, ко­ји­ма до ју­че ни­је па­да­ло на па­мет да ГМО про­из­во­де по­себ­но обе­ле­жа­ва­ју, из­не­на­ди­ла је по­себ­но по­тро­ша­че у Евро­пи у ко­јој је по­крет про­тив ГМО-а све ја­чи. Са­го­вор­ни­ци „По­ли­ти­ке” упу­ће­ни у ову те­му ка­жу да је упра­во то раз­лог што су по­је­ди­ни про­из­во­ђа­чи од­лу­чи­ли да про­ме­не прак­су у де­кла­ри­са­њу.

– Мно­ги се на вре­ме дис­тан­ци­ра­ју од нај­по­зна­ти­јих про­из­во­ђа­ча ГМ се­ме­на и од­јед­ном ста­ју на стра­ну по­тро­ша­ча ну­де­ћи им пра­во из­бо­ра. Све­сни су да је ште­та ко­ју куп­ци ши­ром све­та мо­гу да им на­пра­ве, ако то не ура­де што пре, не­са­гле­ди­ва – ка­же „По­ли­ти­кин” са­го­вор­ник.
„Гар­ди­јан” је пре­нео да је Марс” „ду­бо­ко уве­рен да су (ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ни) са­стој­ци без­бед­ни”.

„Ке­логс” и „Марс” при­дру­жи­ли су се пле­ја­ди ве­ли­ких брен­до­ва ко­ји су та­ко­ђе обе­ћа­ли да ће де­ли­ти ин­фор­ма­ци­је о ГМО са­стој­ци­ма са сво­јим куп­ци­ма. Та­ко­ђе, дру­ги по ве­ли­чи­ни аме­рич­ки про­из­во­ђач хра­не „Џе­не­рал Милс” об­ја­вио је прет­ход­не не­де­ље слич­но са­оп­ште­ње. Из ове ком­па­ни­је су са­оп­шти­ли да је ја­сно да де­кла­ри­са­ње про­из­во­да на овај на­чин не мо­же да се оба­вља са­мо у јед­ној др­жа­ви и да сви по­тро­ша­чи у Аме­ри­ци уско­ро мо­гу оче­ки­ва­ти исте де­кла­ра­ци­је. Ова ком­па­ни­ја је об­ја­ви­ла и сајт на ко­ме куп­ци мо­гу да про­ве­ре о ко­јим ар­ти­кли­ма је реч.

Упра­во ова­кво об­ја­шње­ње мно­ги за­го­вор­ни­ци хра­не, ко­ја је без ГМО, схва­ти­ли су као об­ја­ву ка­пи­ту­ла­ци­је пре­храм­бе­не ин­ду­стри­је. Јер, да ли је ре­ал­но оче­ки­ва­ти да про­из­во­ди ко­ји се про­да­ју у Вер­мон­ту не бу­ду де­кла­ри­са­ни на исти на­чин и у дру­гим са­ве­зним др­жа­ва­ма у Аме­ри­ци.

За ЕУ и Ср­би­ју – без ГМО

И по­ред до­са­да­шњих сна­жних при­ти­са­ка Ср­би­ја још ни­је до­не­ла про­пи­се ко­ји би до­зво­ли­ли про­мет хра­не и дру­гих про­из­во­да ко­ји са­др­же ГМО. Не­ки од про­из­во­да ове две ком­па­ни­је на­ла­зе се и на на­шем тр­жи­шту. Пи­та­ли смо уво­зни­ке да ли су оба­ве­ште­ни о но­вом де­кла­ри­са­њу и где се про­из­во­де ар­ти­кли ко­ји се про­да­ју на тр­жи­шту Ср­би­је ко­ја за­бра­њу­је про­мет ГМ хра­не.

Уво­зник „Ке­лог­са“ за на­ше тр­жи­ште, ком­па­ни­ја „Ор­би­ко“ достaвила нам је од­го­вор у ко­ме про­из­во­ђач за „По­ли­ти­ку” твр­ди да се про­из­во­ди из њи­хо­вог асор­ти­ма­на, а ко­ји се про­да­ју у Ср­би­ји (углав­ном жи­та­ри­це) про­из­во­де у Евро­пи, у Ве­ли­кој Бри­та­ни­ји и Не­мач­кој и не са­др­же ГМО.

– Зна­мо шта оче­ку­ју по­тро­ша­чи у Евро­пи и не ко­ри­сти­мо ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­ни ку­ку­руз и со­ју ни­ти њи­хо­ве де­ри­ва­те у про­из­во­ди­ма ко­је про­да­је­мо у Евро­пи. Ку­ку­руз ко­ји ко­ри­сти­мо у Евро­пи за жит­не па­ху­љи­це за до­ру­чак је јед­на по­себ­на вр­ста. Обез­бе­ди­ће­мо да и у бу­дућ­но­сти ове си­ро­ви­не не бу­ду ге­нет­ски мо­ди­фи­ко­ва­не, ка­жу за „По­ли­ти­ку” из цен­тра­ле „Ке­лог­са“.

У ком­па­ни­ју „Мар­с” која послује у овом делу Европе кажу да су сви састојци које користе у својим производима у складу са високим интерним стан­дар­дима квалитета и безбедности и свим прописима.

– Сви „Марс” производи које у Србији дистрибуира „Нелт” су без ГМО-а – кажу у овој компанији за „Политику”.

 

ИЗВОР: Политика