Archives

ДОЛИНА ЋУТЉИВЕ ШУМЕ

Љиљана Јеротић, Долина ћутљиве шуме, роман, Центар академске речи, Шабац, 2017, стр. 282.   Хо­ли­стич­ка и је­дин­стве­на сли­ка фол­клор­не и фан­та­стич­не уобра­зи­ље у ро­ма­ну До­ли­на Ћу­тљи­ве шу­ме Љи­ља­не Је­ро­тић је те­ра­пе­ут­ска. Ме­ке ви­зи­је во­де ис­ку­ству ис­це­ље­ња кроз ори­ги­на­лан вид произ­вод­ње дру­гог све­та. Од вре­ме­на над­ре­а­ли­зма жи­ви у срп­ској књи­жев­но­сти ин­те­рес за фан­та­сти­ку. Од је­зи­ка бај­ке […]

Read More

НОВА КЊИГА У ИЗДАЊУ ЦЕНТРА: Фантастична песничка имагинација

Љиљана Јеротић, Долина ћутљиве шуме, роман, Центар академске речи, Шабац, 2017.   Хо­ли­стич­ка и је­дин­стве­на сли­ка фол­клор­не и фан­та­стич­не уобра­зи­ље у ро­ма­ну До­ли­на Ћу­тљи­ве шу­ме Љи­ља­не Је­ро­тић је те­ра­пе­ут­ска. Ме­ке ви­зи­је во­де ис­ку­ству ис­це­ље­ња кроз ори­ги­на­лан вид произ­вод­ње дру­гог све­та.     Др Анђелка Лазић, проф.   Од вре­ме­на над­ре­а­ли­зма жи­ви у срп­ској књи­жев­но­сти ин­те­рес […]

Read More

МИЛОШ ЦРЊАНСКИ: СРПСКИ ГЛАС ИЗГУБЉЕНЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ

                       Aна Ростокина Милош Црњански, један од највећих српских романописаца XX века, почео је као песник, што није усамљен случај у матичној књижевности. Оно што је занимљиво јесте да се, пошто је изабрао тај пут, нашао у малобројној групи прозаиста који су у својој сржи остали песници и који су своја дела обогатили лирском интонираношћу […]

Read More